Privacy & cookies

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 7 juni 2024

Dit is de privacyverklaring van Marck Agency, KvK-nummer 91205824, gevestigd aan de Druivenstraat 47, 4816 KB te Breda. Vertegenwoordigd door Marc Arends en Mark Reijling, verder ook wel aangeduid als “Verwerkingsverantwoordelijke”. Wij respecteren de privacyrechten van iedereen die met ons in contact komt. In deze privacyverklaring wordt beschreven waarom jouw persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dit zijn en welke rechten jij hebt als betrokkene.

Artikel 1 Persoonsgegevens

1.1 Een persoonsgegeven betreft informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Onze website kan in principe worden bezocht zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Wij maken echter wel gebruik van cookies en webstatistieken, waarbij bepaalde door Marck Agency niet identificeerbare informatie over de gebruiker van de website wordt verzameld. Dit doen wij om te kijken hoe jij als bezoeker onze website gebruikt, zodat we onze website kunnen blijven verbeteren en gebruiksvriendelijk(er) kunnen maken.

Waarom en wanneer worden persoonsgegevens verzameld?

Persoonsgegevens van jou worden verwerkt, zodat wij onze (online en offline) diensten kunnen uitvoeren. Op diverse manieren worden gegevens door ons verzameld. Dit gebeurt onder andere bij:

Marck Agency verwerkt enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten, welke in ieder geval zijn:

1.1.1 Bezoekers van onze website

Tijdens het bezoek aan onze website krijg jij de mogelijkheid om te kiezen welke cookies jij accepteert. Indien jij de cookies accepteert kan Marck Agency gegevens verwerken die betrekking hebben op jouw apparaat, zoals jouw IP-adres of informatie over jouw surfgedrag.

1.1.2 Invullen van het online contactformulier

Indien je het online contactformulier op onze website invult verwerken wij jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres. Het doel bij de inschrijving via ons contactformulier is om contact met jou te kunnen opnemen om onze dienstverlening met jou door te nemen. Bij aanvang zijn meer dan deze gegevens niet nodig. Indien er een samenwerking uit voortvloeit, zullen wij meerdere gegevens van jou nodig hebben. In beginsel adviseren wij jou om slechts bovengenoemde gegevens aan ons te verstrekken. Door het achterlaten van uw gegevens, geef jij ons toestemming om deze gegevens te verwerken.

1.1.3 Inschrijven op het online sollicitatieformulier

Indien jij het online sollicitatieformulier invult verweken wij jouw naam, telefoonnummer, e-mailadres, Curriculum Vitae (CV), eventuele motivatie, geboortedatum, geslacht en informatie betreffende afgeronde opleiding(en) en cursus(sen). In eerste instantie zijn deze gegevens voor ons van belang om contact op te kunnen nemen met jou voor het mogelijk inplannen van een sollicitatiegesprek. Met betrekking tot jouw cv adviseren wij om niet meer gegevens op te nemen dan noodzakelijk. Wij raden je ten zeerste af om onderstaande (bijzondere) persoonsgegevens in jouw CV op te nemen:

– Godsdienst of levensovertuiging

– Ras of etnische achtergrond

– Strafrechtelijke gegevens

– Politieke gezindheid

– Gezondheid

– Seksuele leven

– Lidmaatschap van een vakbond of politieke partij

– BSN en bankrekeningnummer

Indien jij voor ons komt werken, zullen wij nog een aantal andere persoonsgegevens verwerken. Een aantal zijn af te leiden van jouw identiteitsbewijs. Wij verwerken dan jouw nationaliteit, ID-bewijs, geboorteplaats, Burgerservicenummer (BSN), bankrekeningnummer en huwelijkse staat. Deze gegevens hebben wij als werkgever van jou nodig om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Bovendien worden deze gegevens gedurende een bepaalde periode bewaard in ons systeem vanwege de geldende wettelijke bewaartermijnen.

2. Grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens

2.1 Marck Agency verwerkt de persoonsgegevens van een Betrokkene op basis van een wettelijke grondslag op basis van artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  1. Toestemming
  2. Uitvoering van een overeenkomst met Betrokkene
  3. Voldoen aan een wettelijke verplichting
  4. Vervulling van een taak van algemeen belang
  5. Gerechtvaardigd belang van Verwerkingsverantwoordelijke of een derde

2.2 Marck Agency verwerkt bepaalde persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. De gerechtvaardigde belangen van Marck Agency zijn onder andere: marketing, reclame en onderzoek van eigen producten of diensten.

2.3 Marck Agency verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, op basis van de daarbij genoemde grondslagen:

Verdere verwerking van jouw persoonsgegevens voor indiensttreding geschied op basis van de rechtsgrond uitvoering van een overeenkomst

3. Minderjarigen

3.1 In sommige gevallen vraagt Marck Agency om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Indien de Betrokkene wel jonger is dan 16 jaar, heeft de Betrokkene in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder(s) of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Marck Agency. De ouder(s) of voogd kan in dat geval ook altijd de aan Marck Agency verstrekte gegevens aanpassen of verwijderen.

4. Partijen die toegang hebben tot persoonsgegevens

4.1 Marck Agency zal de persoonsgegevens in beginsel niet aan andere partijen verstrekken. Niettemin kan Marck Agency persoonsgegevens wel verstrekken indien:

De persoonsgegevens worden verstrekt aan door Marck Agency ingeschakelde verwerkers waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten; of

Marck Agency op grond van een wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te

geven aan bevoegde instanties, bijvoorbeeld toezichthouders of andere publieke autoriteiten; of

De persoonsgegevens worden verstrekt aan een vennootschap die behoort tot de groep van

Marck Agency of een andere afdeling binnen de vennootschap van Marck Agency.

4.2 Het verstrekken van persoonsgegevens aan bovengenoemde partijen zal alleen gebeuren voor de doeleinden die zijn genoemd in deze privacyverklaring, en voor zover dit is toegestaan op grond van deze privacyverklaring en toepasselijke wet- en regelgeving, of als Marck Agency een wettelijke verplichting heeft persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde instantie. Partijen aan wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving.

Marck Agency is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze partijen.

5. Cookies

5.1 Marck Agency maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Met deze cookies verzamelt Marck Agency, overeenkomstig de door Betrokkene opgegeven voorkeuren, automatisch bepaalde gegevens over de geschiedenis van activiteiten van Betrokkene op de Website en apps van derden. Zo kunnen persoonsgegevens van Betrokkene worden verzameld terwijl Betrokkene de Website of apps gebruikt of als deze op de achtergrond draaien op het apparaat van Betrokkene. Deze gegevens kunnen door Marck Agency worden gecombineerd met andere gegevens over het apparaat van Betrokkene, zoals een IP-adres. Als hiervoor de toestemming van Betrokkene nodig is, zal Marck Agency die vooraf vragen.

6. Rechten van betrokkenen

6.1 De Betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie en verwijdering van zijn of haar persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Betrokkene heeft tevens het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens.

6.2 Betrokkene kan Marck Agency verzoeken om beperking van de verwerking en gegevensoverdraagbaarheid. Dit laatste houdt in dat Betrokkene het recht heeft om de persoonsgegevens die Marck Agency over hem of haar heeft, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbare vorm te ontvangen en eventueel door Marck Agency te laten doorgeven aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke.

6.3 Indien de Betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, heeft de Betrokkene te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken.

6.4 Indien de Betrokkene van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Betrokkene vragen heeft over deze Privacyverklaring kan de Betrokkene Marck Agency bereiken op info@marck.agency.

6.5 Betrokkenen hebben het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

7. Bewaartermijn

7.1 Marck Agency bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 6 maanden na het einde van het verlenen van diensten aan Betrokkene, tenzij Marck Agency op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Cookievoorkeuren worden bewaard voor een termijn van maximaal 30 dagen.

8. Wijzigingen privacyverklaring

8.1 Marck Agency behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Marck Agency adviseert de Betrokkene dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

8.2 Indien Betrokkene het gebruik van de website en/of diensten van Marck Agency voortzet zodra de wijzigingen van kracht zijn, betekent dit dat Betrokkenen de wijzigingen accepteert. Indien Betrokkene niet instemt met deze wijzigingen, dient hij het gebruik van de Website en/of diensten te beëindigen. 

9. Contact

9.1 Voor vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring en/of de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met Marck Agency via: Marck Agency, Druivenstraat 47, 4816 KB Breda of info@marck.agency.